Pro členy

Žádost o grant z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2011
G r a n t o v ý p r o g r a m
Kód: B1, B2, B3, F1 Evid. číslo (nevyplňujte):
Název grantového programu: Program na podporu sportu pro všechny
Ú d a j e o ž a d a t e l i
Název: Rodinné centrum KUK
Forma práv. subjektivity: Občanské sdružení IČ: 22855025 DIČ:
Počet členů členské základny – aktuální stav ke dni podání žádosti (týká se sport. organizací, TJ apod.): 13 členů
Adresa: ulice, čp.: Dolní Čermná 4
obec, PSČ: Dolní Čermná 561 53
okres: Ústí nad Orlicí
Telefon/fax: e-mail:
Bankovní spojení: peněžní ústav: ČSOB
číslo účtu: 240860915/0300
Statutární zástupce, funkce: Lea Schlegelová – předseda rady občanského sdružení
Telefon/fax: 604 234 529 e-mail: schlegelova@lektus.cz
Ú d a j e o p r o j e k t u
Název: Pohybem za krásou
Termín zahájení: 1.3.2011 Termín ukončení: 30.4.2011
Místo realizace: Dolní Čermná – tělocvična
Celkové náklady na projekt: 29.000,-Kč
Požadovaná výše grantu: 20.000,-Kč
P o p i s p r o j e k t u
Představení
Projekt je zaměřen na nabídku sportovních volnočasových aktivit pro mládež i dospělé v obci Dolní Čermná i pro širokou veřejnost z okolí. Celá akce bude realizována 1 den formou předváděcích náborových lekcí různých sportovních aktivit a metod tělesného cvičení (pilates, aerobik, zumba, jóga, břišní tance, cvičení na míčích, míčové hry a další). Tyto předváděcí lekce budou prokládány programem sloužícím k zlepšení informovanosti veřejnosti o možných relaxačních technikách, regeneračních technikách a životosprávě v souvislosti s vykonávanou sportovní aktivitou.
Cílem programu je :

  • seznámení široké veřejnosti s možnostmi sportovního vyžití a trávení volného času v obci Dolní Černná
  • rozšíření povědomí o tradičních i netradičních metodách tělesného cvičení, kombinace posilovacích cviků a tanečních prvků, tělesné regenerace po sportovních aktivitách
  • za podpory zkušených instruktorů možnost vyzkoušení sportovních aktivit i regeneračních technik širokou veřejností
  • podpora neformálního setkávání, upevňování mezilidských vztahů
Cílová skupina – ženy, muži 15-100 let
P o p i s p r o j e k t u
P o l o ž k o v ý r o z p o č e t p r o j e k t u – programy A1, B1, B2, B3 a F1
Neinvestiční náklady
– nájemné 2.000,-
– doprava, cestovné
– ubytování, stravování 2.000,-
– nákup materiálu 8.000,-
– ceny pro účastníky 2.000,-
– ostatní osobní náklady (dohody) 3.500,-
– odvody, poplatky (specifikujte)
– spoje (poštovné, telefony…)
– propagace 2.000,-
– ostatní výdaje (specifikujte) – služby instruktorů,cvičitelů, maséra, přednášejících 9.500,-
Náklady celkem: 29.000,-
Požadovaná výše grantu: 20.000,-

Komentáře nejsou povoleny.