Stanovy občanského sdružení KUK

1. Základní ustanovení

 1. Občanské sdružení nese název Rodinné centrum KUK
 2. Občanské sdružení je právnickou osobou ve smylu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
 3. Sídlem občanského sdružení je Dolní Čermná 4, 561 53 Dolní Čermná

2. Cíle činnosti sdružení

Mezi hlavní cíle sdružení patří zejména:

 1. Podpora rozvoje dětí a mládeže v regionu podhůří Orlických hor.
 2. Práce s dětmi a mládeží v rámci mimoškolních aktivit.
 3. Organizování akcí dětí s rodiči ve snaze stmelování vzájemných vazeb a posilování funkce rodiny ve vazbě na trávení volnočasových aktivit svých dětí.
 4. Podpora regionálních tradic ve vztahu ke zlepšení kulturního a společenského klimatu.

K doplňkovým činnostem sdružení patří:

 1. Organizace vzdělávacích akcí, zájmových kroužků a dětských programů.
 2. Zajištění hlídání dětí.
 3. Pořádání besed, seminářů, kurzů, školení a výstav v rámci podpory rozvoje regionu.

3. Členství

 1. Členem občanského sdružení může být každá fyzická právně způsobilá osoba starší 18 let, která je mravně způsobilá a která souhlasí se stanovami a cíli občanského sdružení a která je připravena převzít závazek být vázán stanovami sdružení. Podmínkou členství je také složení ročního členského poplatku ve výši 200,-Kč.
 2. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli.
 3. O přijetí za člena rozhoduje rada občanského sdružení na základě podané písemné přihlášky uchazeče o členství.
 4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 5. Rada sdružení může udělit čestné členství fyzické nebo právnické osobě, která se významně zasloužila o dosahování cíle činnosti podle těchto stanov. S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba projevit předchozí souhlas. Získáním čestného členství fyzická nebo právnická osoba nabývá pouze členská práva (nikoliv povinnosti). Čestný člen nemá hlasovací právo. Čestné členství může být zrušeno nebo se ho může držitel vzdát.
 6. Členství zaniká:
  1. dobrovolným vystoupením člena z občanského sdružení, a to dnem uvedeným v písemném oznámení radě sdružení
  2. vyloučením za jednání neslučitelné se stanovami sdružení a jinými závaznými akty sdružení
  3. úmrtím člena
  4. zánikem občanského sdružení
 7. Zakládající členové jsou přijati na ustavující členské schůzi sdružení.
 8. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané radou sdružení.

4. Práva a povinnosti členů

Členové mají právo účastnit se aktivit pořádaných organizací, spolurozhodovat o činnosti organizace formou hlasování při shromáždění členů na valné hromadě, podávat návrhy orgánům sdružení, stát se členy orgánů sdružení.

 1. Člen má právo:
  1. Účastnit se jednání valné hromady
  2. Hlasovat na jednání valné hromady
  3. Účastnit se činnosti sdružení, v rámci svého hlasovacího práva se podílet na tvorbě činnosti sdružení, užívat práv a výhod vyplývajících z členství (mj. členských slev na akce organizované sdružením)
  4. Volit orgány sdružení a být volen do orgánů sdružení
  5. Předkládat návrhy a náměty pro činnost občanského sdružení
 1. Člen má povinnost:
  1. Seznámit se se stanovami a jednat v souladu s těmito stanovami, platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů občanského sdružení
  2. Dbát o majetek sdružení, který je mu přenechán do užívání, s péčí řádného hospodáře
  3. Činnost v orgánech sdružení vykonávat podle svého nejlepšího vědomí s cílem nepoškodit dobré jméno, zájmy a stanovené cíle činnosti občanského sdružení

5. Orgány občanského sdružení

Orgány občanského sdružení jsou:

 1. Valná hromada
 2. Rada občanského sdružení
 3. Předseda
 4. Reprezentant pro styk s veřejností

6. Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem občanského sdružení a tvoří ji všichni členové tohoto sdružení.
 2. Valnou hromadu svolává Rada nejméně jedenkrát ročně. Rada může svolat valnou hromadu mimořádně, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů Rady nebo třetina členů sdružení.
 3. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je řádně oznámena 30 dnů předem všem členům sdružení. Pokud není stanoveno jinak, rozhoduje prostá většina přítomných členů.
 4. Valná hromada volí z členů přímou volbou Radu občanského sdružení. Členy tohoto orgánu také hlasováním odvolává.
 5. Dvoutřetinovou většinou může valná hromada změnit stanovy.
 6. Přijímá organizační řád sdružení.
 7. Projednává jedenkrát ročně zprávu předsedy o činnosti občanského sdružení v uplynulém období.
 8. Projednává výroční zprávu pověřeného člena Rady o hospodaření občanského sdružení.
 9. Projednává a schvaluje plán budoucích aktivit a úkolů občanského sdružení
 10. Schvaluje rozpočet občanského sdružení
 11. Usnáší se ve všech dalších věcech, které si vyhradí.

7. Rada občanského sdružení

 1. Rada je výkonným orgánem občanského sdružení.
 2. Rada má nejméně 3 členy.
 3. Rada:
  1. Spravuje majetek sdružení
  2. Svolává valnou hromadu
  3. Volí ze svých členů předsedu a odvolává jej
  4. Volí ze svých členů reprezentanta pro styk s veřejností a odvolává jej
  5. Rozhoduje o přijetí nového člena
  6. Rozhoduje o vyloučení člena
  7. Činí veškerá zásadní rozhodnutí a opatření nezbytná k zajištění činnosti sdružení
  8. Rozhoduje o zrušení občanského sdružení
  9. Spolurozhoduje o změně stanov
 4. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů
 5. Rada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.

8. Předseda

 1. Předseda je vždy členem Rady.
 2. Předsedu volí ze svých členů Rada a též jej odvolává.
 3. Předseda:
  1. zastupuje občanské sdružení navenek a činí jeho jménem právní úkony,
  2. zajišťuje ekonomický a právní chod sdružení, jedná s orgány státní správy,
  3. přijímá zaměstnance do pracovněprávního vztahu,
  4. spravuje účet občanského sdružení,
  5. připravuje podklady pro jednání Rady.
 4. Předseda je ze své činnosti odpovědný Radě.

9. Reprezentant pro styk s veřejností

 1. Reprezentant pro styk s veřejností je vždy členem Rady.
 2. Reprezentanta volí ze svých členů Rada a též jej odvolává.
 3. Reprezentant pro styk s veřejností:
  1. zpracovává tiskové, vizuální a ústní podklady, které se budou poskytovat laické i odborné veřejnosti,
  2. zastupuje sdružení při styku s médii,
  3. vyřizuje individuální požadavky, reklamace, připomínky veřejnosti,
  4. zajišťuje formu, obsah a realizaci akcí pro veřejnost.
 4. Reprezentant je ze své činnosti odpovědný Radě.

10. Hospodaření

 1. Občanské sdružení je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, neziskovou právnickou osobou. Případný příjem ze svých doplňkových aktivit, sponzorské dary a jiné příjmy (po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby) může být použit jen pro realizaci cílů občanského sdružení určených těmito stanovami.
 2. Členové sdružení nemají na zisku žádný podíl.
 3. Příjmy občanského sdružení tvoří zejména:
  1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
  2. dobrovolné členské příspěvky,
  3. přidělené granty a dotace,
  4. nadační příspěvky
  5. příjmy z doplňkových činností při naplňování cílů sdružení,
  6. výnosy z majetku občanského sdružení.

V Dolní Čermné 17.9.2010

Lea Schlegelová

Komentáře nejsou povoleny.